CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Contraventii si Sanctiuni

ACTIVITATEA DE CONTROL

  • Personalul desemnat  pentru realizarea activităţii de control

Acţiunea  de control a valabilității și autenticității titlurilor de călătorie (bilete, abonamente, legitimații de călătorie) în mijloacele de transport în comun este realizată de către controlori.

  • Procedura activităţii de control

Formula de adresare standard către călători la începutul verificării titlurilor de călătorie este:

"Stimați călători vă rugăm să pregatiți biletele și abonamentele pentru control!"

În cazul în care există probă faptică, concretă şi reală a vinovaţiei călătorului contravenient, urmare a tuturor probelor administrate, i se va explica în mod obiectiv și civilizat încadrarea faptei în actul normativ de constatare şi stabilire a contravenției (Regulament privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov) precum şi posibilitatea de a achita pe loc biletul special.

În cazul în care contravenientul nu poate sau nu doreşte să achite pe loc biletul contravențional, i se va solicita acestuia legitimarea cu buletinul de identitate și numai când nu posedă acest act se va solicita legitimarea cu alte acte pe care le deţine asupra sa. In aceste situatii se va întocmi raport de constatare comunicandu-se totodată contravenientului și invitaţia de a se prezenta la Serv. Control în termen de 48 ore, intre orele 8:00 –16:00, pentru clarificarea situației, în caz contrar se va încheia proces – verbal de contravenție  cu amendă de la 120 la 500 lei, conform Regulamentului privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, aprobat prin H.C.L. Brașov nr. 593 din 2018.

 CONTRAVENŢII

Art. 64 - Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrvit legii, să fie considerată infrtacţiune - în domeniul serviciului public de transport persoane prin curse regulate următoarele fapte comise de călători, persoane fizice care utilizează  mijloacele de transport pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov:

a) – cu abonament de călătorie valabil dar nevalidat, cu bilet nevalidat, validat necorespunzător sau cu validare expirată, cu card de transport încărcat cu abonament nevalabil pentru perioada de timp sau linia respectivă, cu card de transport încărcat cu pachete de călătorii sau portofel electronic nevalidat sau cu validarea expirată:

a^1) – călătoria fără titlu de călătorie valabil (titlu de călătorie nu conţine elemente referitoare la emitent, operator, tarif, perioadă de valabilitate), fără bilet sau card de transport încărcat cu abonament sau titluri de călătorie, cu card de transport sau  portofel electrinic fără disponibil

b) – folosirea cardurilor nominale de transport de către alte persoane decât titularii acestora precum şi folosirea biletelor de călătorie, a biletelor cu reducere sau acordate gratuit, de către alte persoane decât cele îndreptăţite să beneficieze de ele;

c) – refuzul călătorului de a prezenta organului de control titlul de călătorie valabil sau codul de control pentru 24 Pay. În acest caz pentru identificarea călătorului în scopul aplicării sancţiunii, organul de control poate apela în caz de nevoie la organele de poliţie, sau poliţişti locali care sunt obligaţi să-i acorde sprijin;

d) – transmiterea, primirea şi folosirea biletelor validate deja, într-un mijloc de transport public local de călători, de către călătorii care coboară, respectiv cei care urcă, pentru justificarea de către aceştia a călătoriei pe care o efectuează;

e) – împiedicarea de către călători a deschiderii sau închiderii uşilor;

f) – călătoria pe scările mijloacelor de transport public local de călători sau pe părţile exterioare ale acestora, forțarea ușilor în timpul mersului cât și blocarea ușilor prin staționarea în imediata apropiere a acestora după urcare;

g) – introducerea şi transportul de către călători în mijlocul de transport public local a bagajelor voluminoase (biciclete, saci, lăzi etc.);

h) – introducerea şi transportul de către călători în mijlocul de transport public local a păsărilor sau animalelor vii, altele decât câinii și pisicile transportate în cuști speciale;

i) – introducerea şi transportul de către călători în mijlocul de transport public local, a unor substanţe inflamabile, explozive, radioactive, toxice ori a altor substanţe periculoase, precum şi a obiectelor voluminoase casante, care creează pericol de accidentare a călătorilor;

j) – aplicarea de afişe sau inscripţionarea în scopuri publicitare sau de reclamă în interiorul sau exteriorul mijloacelor de transport public local de călători, cu excepţia celor aprobate de conducerea operatorului de transport/transportatorului autorizat;

k) – fumatul în mijlocul de transport public local de călători;

l) – deteriorarea, murdărirea ori inscripţionarea cu vopsea, carioca, grafitti, etc., a mijlocului de transport, sustragerea accesoriilor din dotarea acestora (pagubele produse vor fi suportate de către făptuitor);

m) – aruncarea sau abandonarea de reziduri rezultate din consumul de seminţe sau alte alimente în mijlocul de transport public local de călători;

n)– transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care deranjează călătorii;

o) – urcarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în mijlocul de transport public local de călători;

p) – urcarea în mijlocul de transport public local de călători în îmbrăcăminte murdară sau urât mirositoare;

r) – proferarea de injurii, insulte, expresii şi gesturi obscene la adresa călătorilor sau a personalului de bord;

s) – cerșitul, practicarea jocurilor de noroc, atitudine jignitoare, insultare sau molestare a organelor de control, precum şi luarea apărării călătorilor contravenienţi;

t) – degradarea și deteriorarea, murdărirea sau înscripţionarea cu vopsea, carioca, grafitti, etc., a dotărilor staţiilor şi distrugerea afişajului acestora (pagubele produse vor fi suportate de către făptuitor);

u) – transportul cu mijloacele de transport public a câinilor periculoşi, conform caracteristicilor lor morfologice, a asimilaţilor acestora conform reglementării legale a deţinerii lor şi a metişilor lor, chiar dacă poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham, de către proprietarii lor ori de către deţinătorii lor temporari;

v) – transportul cu mijloacele de transport public, a altor rase de câini, precum şi a celor agresivi sau cu potenţial agresiv, fără botniţe, fără a fi ţinuţi în lesă sau de către persoane care nu îndeplinesc condiţiile legale speciale.

x) - întreținerea discuțiilor cu conducătorul mijlocului de transport în comun în timpul mersului, accesul călătorilor în cabina de conducere a mijlocului de transport când aceasta este separată de restul vehiculului;

y) refuzul călătorilor de a prezenta, la urcarea în mijlocul de transport, titlul de călătorie la cererea conducătorului mijlocului de transport;

z) cumpărarea sau vânzarea de bunuri în interiorul mijlocului de transport.

Art. 65. - Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de alte persoane decât călătorii:

a) – oprirea în staţiile publice şi capetele de traseu, puse la dispoziția operatorilor de transport/transportatorilor autorizați care efectuaeză serviciul public de transport local prin curse regulate, de către autoritățile administrației publice locale membre ale Asociației sau pentru care autoritatile administratiei publice locale au emis aviz de oprire a altor autovehicule, precum şi oprirea nejustificată  pe banda de circulaţie (BUS) destinată mijloacelor de transport public local de călători;

b) – staţionarea în staţiile publice şi capetele de traseu puse la dispoziția operatorilor de transport/transportatorilor autorizați care efectuaeză serviciul public de transport local prin curse regulate, de către autoritățile administrației publice locale membre ale Asociației a altor autovehicule, precum şi staţionarea  nejustificată  pe banda de circulaţie (BUS) destinată mijloacelor de transport public local de călători;

Art. 66. - Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezentul Regulament de către persoana fizică sau juridică, după caz, atrage, pe lângă răspunderea contravenţională şi răspunderea civilă pentru daunele produse, conform prevederilor legale incidente, în vigoare.

SANCŢIUNI

Art. 67. – (1) Contravenţiile prevăzute în prezentul Regulament se sancţionează după cum urmează:

a) contravenţiile prevăzute la art.64 lit. a) cu amendă de la 120 lei la 500 lei

b) contravenţiile prevăzute la art. 64 lit.a^1) și lit.b) cu amendă de la 390 lei la 500 lei;

c) contravenţiile prevăzute la art. 64 lit.c)-t) şi x)-z cu amendă de la 390lei la 500 lei;

d) contravenţia prevăzută la art. 64, litera u) cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei;

e) contravenţia prevăzută la art. 64, litera v) cu amendă de la 300 lei la 500 lei;

e) contravenţiile prevăzute la art.65, litera a) cu amendă de la 290  lei la 435 lei;

f)  contravenţiile prevăzute la art.65, litera b) cu amendă de la 580 lei la 725 lei.

(2) Cuantumul amenzilor prevăzute la lit.f) şi g) de la alin.(1) se vor majora periodic, în funcţie de creşterea salariului minim pe economie.

(3)   Pentru amenzile prevăzute la lit. a),a^1), b),c),d), e) și f) contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 68. – Călătorul care a săvârșit una dintre contravențiile prevăzute la art. 64 litera a), a^1) sau b) poate face plata pe loc a jumătate din minimul amenzii prevăzut la  art. 67 litera a), a^1) sau b),  fără a se mai încheia proces-verbal de contravenție, organul de control urmând să elibereze un bilet special încasat în mijlocul de transport, conform Planului tarifar aprobat de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov. În caz de refuz, ulterior, organul de control va proceda la încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.